SOLÁRNE SYSTÉMY V NOVOSTAVBÁCH

Praktické rady vyplývajúce zo skúseností.

Určené pre projektantov rodinných domov s uvažovaním o využití slnečnej energie.

Najčastejšou prekážkou pri realizácii solárnych systémov sa javí umiestnenie kolektorov na vhodnom mieste exponovanom na juh. Ďalším problémom je vedenie potrubia zo strechy. Vo väčšine prípadov nie je zabezpečená stupačka, či iný spôsob riešenia. V neposlednom rade častú bariéru tvorí aj samotný priestor, v ktorom by mala byť umiestnená akumulačná nádrž spolu s príslušenstvom, či dokonca úplná absencia takéhoto priestoru v objekte.

Umiestnenie kolektorov

 • Na sedlovej streche, alebo vikieri smerom na juh (prípustné odchýlky od juhu 45o). Už pri samotnom návrhu domu a neskôr pri jeho osadení na parcele treba počítať so svetovými stranami. Ideálny uhol azimutu je 15o na juho-západ. Ak je potrebné pri projektovaní posunúť sa na medzné hodnoty azimutu t.j. odklon od juhu 45o, je lepšie prikloniť sa k juho-západu, ako k juho-východu.
 • Dôležitý je aj rozmer strechy pre osadenie kolektorov (minimálne 2x3m)
 • Ideálny sklon strechy pre využitie slnečnej energie počas celého roka je 45o. Iné sklony strechy taktiež nepredstavujú závažnejší problém, vzhľadom na to že sú pre montáž dostupné rôzne montážne sady, ktoré uvedený uhol dokážu korigovať.
 • Druh strešnej krytiny takisto nepredstavuje závažný problém, ale pri zámere využiť kolektory s väčšou inštalovanou plochou (ohrev bazénu a vykurovanie), je namieste uvažovať nad montážou kolektorov priamo do strešnej konštrukcie.
 • Zaťaženie strechy slnečnými kolektormi spolu s kotviacimi prvkami je v závislosti od použitej technológie 20 až 40 kg/m2
 • V plánovanom mieste osadenia kolektorov je vhodné navrhnúť osový rozostup krokiev maximálne 70 až 80 cm.
 • Je potrebné brať do úvahy aj okolie stavby, aby nedošlo k zatieneniu kolektorov stromami alebo budovami a to hlavne v zimnom období, keď je slnko na najnižšej dráhe.
 • Neumiestňovať kolektory v tesnej blízkosti komínov, ktoré slúžia pre odvod spalín z tuhých palív. Sadze môžu znečistiť kolektor a tým znížiť jeho účinnosť.

Možnosti montáže slnečných kolektorov

Vedenie potrubia

 • Prestup technologických rozvodov cez strešný plášť je pri skladanej krytine možný cez systémové tvarovky, napr. odvetrávacie tvarovky,alebo pomocou klampiarských konštrukcií (strešné krytiny z hydroizolačných pásov)
 • pre montáž, ako aj pre údržbu je potrebné zabezpečiť výlez na strechu

spolu so strešnými stúpadlami, či rebríkmi

 • ak je strešná krytina klzká, tak v každom prípade je potrebné zabezpečiť strešné stúpadla
 • pri navrhovaní je potrebné uvažovať o inštalačnom priestore (šachte) pre zvislé rozvody od kolektorov k zásobníku

Možnosti prestupu potrubia cez strechu

Prechod pod hrebenáčom

Prechod cez gumenú prírubu

Prechod cez vetraciu škridlu

Prechod cez vetraciu škridlu

Prechod cez gumenú prírubu

Prechod cez predpripravené vetracie potrubie

Požiadavky na kotolňu/technickú miestnosť

 • Rozmery kotolne musia spĺňať okrem priestorových požiadaviek na samotnú technológiu kotolne (použitý systém vykurovania) aj prietorové požiadavky vyplývajúce z rozmerov akumulačných nádrží. Pre solárne systémy sa používajú akumulačné nádoby s väčšími objemami od 200 l a viac.
 • Umiestnenie kotolne by malo byť na ľahko prístupnom mieste, vstup do kotolne by nemal prechádzať cez obytné miestnosti. Solárny systém si vyžaduje servisnú prehliadku raz za 12 mesiacov a nie je žiadúce, aby servisný technik chodil so svojím náradím cez obytné miestnosti.
 • Dvere do kotolne a celá prístupová cesta do kotolne by mala mať minimálnu šírku aspoň 800mm.
 • Kotolňa by sa mala nachádzať na prízemí resp.v suteréne z dôvodu statického zaťaženia, najmä stacionárnych zásobníkov vody.
 • V každom prípade musí byť umiestnenie zásobníka v priestore chránenom pred mrazom (v našich podmienkach je neprípustné umiestniť zásobník nad strešnou krytinou, alebo tesne pod ňou v neizolovanom priestore).
 • V kotolni zabezpečiť odvod prepadovej vody z poistných ventilov do kanalizácie
 • V priestore kotolne zabezpečiť 2x istenú zásuvku pre napájanie regulátorov. Prípadne ďalšiu istenú zásuvku pre napájanie elektrickej výhrevnej vložky (najčastejšie 2kW)

Kontakt:

Ing. Jan Forrai

Tel: 0907 446 066 email: info@ekoplus.sk

Pridaj komentár