Následky nesprávneho uvedenia kotla s horákom na pelety do prevádzky a jeho nesprávneho prevádzkovania

V nasledujúcom článku by som chcel uviesť  najčastejšie problémy, ktoré vznikajú v dôsledku nesprávneho uvedenia do prevádzky kotlov s horákmi na pelety, ako aj následky nesprávneho prevádzkovania daných kotlov.

Uvedeným poruchám je možné predísť !!!

 Prvé uvedenie do prevádzky horáka,  to nie je len  Plug and Play uvedenie! – je to mylná predstava o tom, že horáky typu  Plug and Play sa dokážu nastaviť samé.

Servisný technik počas návštevy vykonáva tieto činnosti:

 • kontrola správnosti inštalácie a zapojenia horáka,
 • overenie spôsobu hydraulického, ventilačného a elektrického zapojenia,
 • regulácia prevádzkových parametrov horáka: výkon, prívod paliva a vzduchu, kalibrácia podávača,
 • analýza spalín pomocou analyzátora,
 • zaškolenie klienta v oblasti bezpečného, ​​pohodlného a správneho používania zariadenia PellasX,
 • vyplnenie záručného listu.
Prehorené spojovacie flexibilné potrubie a spálený horák
          

Flexibilné potrubie je ochranou proti spätnému prúdeniu plameňa do podávača.  (nikdy nenahradzujte toto potrubie pevným kovovým potrubím).

Plameň sa môže vrátiť späť do potrubia v niekoľkých prípadoch:

 • nesprávne kalibrovaný podávač. Veľké množstvo podávaných peliet môže zapríčiniť spálenie flexibilného potrubia a horáka.
 • nesprávny ťah komína (zanesený alebo nesprávne navrhnutý komín). Kotly 5 emisnej triedy by mali byť napojené na komíny prispôsobené nízkym teplotám (100-130 stupňov Celzia) – oceľové vložky. Spolupráca so štandardným murovaným alebo keramickým komínom môže byť náročná – veľká tepelná kapacita takýchto komínov bráni ohrevu komína na prevádzkovú teplotu. Komín je neustále studený, takže ťah komína je veľmi malý.
 • znečistený tepelný výmenník kotla – prúdenie spalín je obmedzené,
 • prívod vzduchu do kotolne je nedostatočný alebo žiadny,
 • nadmerné spekance na rošte horáka, upchaté vzduchové kanály,
 • výpadok prúdu. Strata napätia spôsobí vypnutie podávača paliva a ventilátora. Pelety naďalej horia v horáku, keď komín nasáva vzduch cez ventilátor. Ak je ťah komína správny, plameň ide smerom do výstupu. Ale, ak mame nesprávny ťah komína, napríklad pri nárazoch vetra a nepriaznivej polohe komína voči hrebeňu, môže dôjsť k spätnému ťahu a prehoreniu potrubia. Odporúčame použiť záložný zdroj: https://www.ekoshop.sk/kategorie/zalozne-zdroje-ups/
 • nesprávny spôsob vypínania horáka – vypnutie vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky je neprípustné.

Nižšie je niekoľko príkladov z praxe:

Nesprávne namontovaný vonkajší podávač paliva
Neskrátená pružina podávača

Neskrátená pružina podávača môže mať za následok nielen poškodenie podávača, ale aj nesprávne dávkovanie paliva, časte zapaľovanie zapríčinené nedostatočnou dávkou paliva, nesprávne spaľovanie.

Nesprávne kalibrovaný vonkajší podávač paliva

Horák pracoval bez kalibrácie, bol zasypávaný veľkým množstvom peliet. Prehorelo teleso horáka. Kalibráciu je potrebné vykonávať minimálne raz do roka alebo pri každých novo kúpených peletách, ako aj pri zmene polohy a dĺžky podávača paliva.

Nesprávne kalibrovaný vonkajší podávač paliva

Horák pracoval bez kalibrácie, bol zasypávaný veľkým množstvom peliet. Plameň sa vracal do komory a bol poškodený zapaľovač.

Nečistený výmenník kotla
Kotol prestal pracovať. Teplota spalín prekročila hodnotu 150st.C a kotol sa vypol. K žiadnemu poškodeniu nedošlo. Po vyčistení kotla a horáka kotol pracuje správne.
Horák od uvedenia do prevádzky nebol vyčistený, po asi troch mesiacoch dochádzalo k ťažsiemu zapaľovaniu, cúvaniu plameňa a nedohorievaniu peliet kvôli slabému prívodu vdzuchu potrebného na horenie.  K žiadnemu poškodeniu nedošlo. Po vyčistení horáka kotol pracuje správne.

Čo v prípade, ak váš kotol prestal fungovať?

Skôr ako začnete hľadať riešenie svojho problému, začnite čistením kotla:

 • vyčistite výmenník, teleso kotla,
 • vyčistiť horák,
 • vyčistiť dymovod – aj kolená, tam sa najviac usadzuje prach z horenia peliet,
 • odstrániť popol z čistenia komína,
 • minimálne raz do roka vyčistite aj samotný komín,
 • vymeňte poškodené časti – zapaľovač, snímač teploty horáka, flexibilne potrubie atd.

Veľa porúch je spôsobených nedostatočnou starostlivosťou o čistotu kotla a horáka.